02.04.2019

Chi tiết đính kèm các link sau:

 • Bản Công Bố Thông Tin VPL04202402: tại đây
 • Các phụ lục đính kèm theo Bản Công Bố Thông Tin:
  • Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp: tại đây
  • Điều lệ Công Ty: tại đây 
  • Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018: tại đây
  • Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ năm 2018: tại đây
  • Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017: tại đây
  • Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ năm 2017: tại đây