26.04.2019

Công ty Cổ phần Vinpearl thông báo về việc phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp VPL04202402 chi tiết như sau:

  • Tổng giá trị Trái phiếu phát hành thành công: 1.000 tỷ đồng
  • Ngày phát hành: 22/4/2019
  • Kỳ hạn Trái phiếu: 60 tháng
  • Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ theo nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
  • Lãi suất Trái phiếu:  lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi